Get Adobe Flash player

SFbBox by website

ระเบียบการชมรมศิษย์เก่าสามเณราลัยแม่พระนิรมล
หมวด  1 ชื่อชมรม
ข้อ  1 ชมรมนี้มีชื่อว่า  “ชมรมศิษย์เก่าสามเณราลัยแม่พระนิรมล”

หมวด  2 วัตถุประสงค์
ข้อ  2 เพื่อส่งเสริมความสามัคคี  และช่วยเหลือกันในหมู่ศิษย์เก่า
ข้อ  3 เพื่อส่งเสริมสามเณรที่ขาดแคลน  โดยการจัดตั้งกองทุนขึ้น  เพื่อนำดอกผลมาใช้ในการนี้
ข้อ  4 เพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่พระศาสนจักรและสังคมร่วมกัน  เพื่อความศรัทธาและความรู้เกี่ยวกับศาสนา

หมวด  3 สมาชิก
ข้อ  5 ทุกท่านที่ผ่านการอบรมจากสามเณราลัยแม่พระนิรมล     ให้ถือว่าเป็นสมาชิกโดยปริยายไม่ว่าจะได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์หรือไม่ก็ตาม

หมวด  4 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
ข้อ  6 สมาชิกมีสิทธิที่จะเสนอความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับกิจการและการดำเนินงานของชมรมฯ ในที่ประชุม
ข้อ  7 สมาชิกมีหน้าที่มาประชุมประจำปี  และดำเนินกิจการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุม

หมวด  5 คณะกรรมการและวาระของกรรมการ
ข้อ  8 อธิการของสามเณราลัยคนปัจจุบัน  เป็นจิตตาธิการของชมรมฯ  โดยตำแหน่ง
ข้อ  9 คณะกรรมการของชมรมฯ  แบ่งเป็น  2  คณะ คือ คณะกรรมการกลาง อย่างน้อย  10  คน  และคณะกรรมการบริหาร อย่างน้อย  3  คน
ข้อ  10 สมาชิกชมรมฯ  เป็นผู้เลือกประธานชมรมฯ 
ข้อ  11 ประธานชมรมฯ เป็นผู้เลือกคณะกรรมการกลางและคณะกรรมการบริหาร  และเป็นประธานคณะกรรมการกลางและคณะกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง
ข้อ  12 คณะกรรมการกลางให้อยู่ในตำแหน่งได้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี คณะกรรมการบริหารให้อยู่ในตำแหน่งได้ครั้งละไม่เกิน  2 ปี
ข้อ  13 การเลือกตั้งกรรมการ     ให้ใช้วิธีโหวตด้วยการยกมือหรือลงคะแนนลับ     ผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง

หมวด  6 หน้าที่ของกรรมการ
ข้อ  14 คณะกรรมการกลางมีหน้าที่ควบคุมนโยบายและประสานงานของชมรมฯ
ข้อ  15 คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารชมรมฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และให้มีการประชุมกัน อย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง  แล้วรายงานให้สมาชิกทราบ

หมวด  7 การประชุมของชมรมฯ
ข้อ  16 ให้มีการประชุมสามัญปีละครั้ง  ประธานเป็นผู้แจ้งระเบียบวาระการประชุมก่อนไม่น้อยกว่า    15    วัน  การพิจารณาเรื่องราวให้ถือมติเสียงข้างมาก   ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานชมรมฯ เป็นผู้ชี้ขาด

หมวด  8 การแก้ไขระเบียบข้อบังคับ
ข้อ  17 การแก้ไขระเบียบการของชมรมฯ   จะกระทำได้ต่อเมื่อที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  2 ใน 3 ของสมาชิกที่เข้าประชุม

หมวด  9 การเงิน
ข้อ  18 เงินค่าใช้จ่ายของชมรมฯ  ได้มาโดยการบริจาคจากสมาชิกและผู้มีจิตศรัทธา  รวมทั้งผลประโยชน์ในการจัดกิจกรรม

สถิติการเยี่ยมชม

00758019
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
Last Week
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
29
31
131
446235
2049
1166
758019
Your IP: 34.239.148.127
2023-09-27 17:40